Advies en ondersteuning bij camerabewaking en cameratoezicht projecten.

 

Orientatiefase

Met onze expertise en ervaring bieden wij u het juiste advies op technisch, juridisch, organisatorisch, maatschappelijk en financieel gebied.

Afwegingskader
Zo biedt VideoSys Consult advies en ondersteuning bij de overweging of cameratoezicht in de juiste maatregel is. Aan de hand van het beleidskader veiligheid en de veiligheidsvraagstelling formuleren wij het afwegingskader.
* Formuleren doelstellingen (SMART).
* Bepalen locaties.
* Uitvoeren Risicoanalyse/Veiligheidsanalyse met 0-meting (zowel objectief als subjectief gemeten).
* Betrachten alle eerder genomen maatregelen.
* Uitvoeren van een effect-en proces-evaluatie van bestaande maatregelen.
* Bekijken van mogelijke alternatieve maatregelen.
* Opstellen van afwegingskwadrant, met conclusies.
* Aantonen van de noodzakelijkheid  van cameratoezicht.
* Proportionaliteitsonderzoek (staat de maatregel cameratoezicht in verhouding tot de geconstateerde criminaliteit en overlast).
* Subsidiariteitsonderzoek (hebben andere maatregelen niet geleid tot het gewenste resultaat).

 

Het wettelijke kader
Daarbij wordt rekening gehouden met de geldende wettelijke regelgeving:
* Onder het publieke regime: Doel is Openbare Orde en Veiligheid in het publieke domein: van toepassing zijn de Gemeentewet, Artikel 151c, de Politiewet en Wet Politiegegevens.

* Onder het private regime: Doel is het beschermen van eigendommen en personen: hier is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze zal echter per 25 mei 2018 worden vervangen door de Europese privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

* Mengvorm Publiek-Privaat: hier gelden beide privacy regimes, elk afzonderlijk van toepassing voor het publieke en private deel. Indien mogelijk, en het voordelen zou kunnen bieden, kunnen wij de optie voor een Publiek-Private Samenwerking voor u inzichtelijk maken.

 

Functionele eisen en prestatie eisen
Wanneer uit het voorgaande, cameratoezicht of camerabewaking een legitieme en wenselijke maatregel blijkt te zijn, zal de opdrachtgever zijn uitgangspunten voor het systeem en de organisatie moeten gaan beschrijven:
Hierbij kan VideoSys Consult u ondersteunen bij
* Het opstellen van de Functionele eisen.
* Het definiëren van de Prestatie-eisen van de camera’s. (Wat is van toepassing: Detecteren, observeren, herkennen en/of identificeren).
* Onderzoek en beoordeling of Video Content Analyse (VCA) van toegevoegde waarde kan zijn (technisch en financieel).

 

Ontwerpfase

Wij vertalen uw functionele en prestatie eisen in een economisch technisch en toekomstbestendig ontwerp.

De functionele eisen en prestatie eisen moeten vertaald worden naar technische eisen.  Deze vormen de basis voor het Systeemontwerp, de operationele organisatie en de processen.  Hiermee kan een kostenraming en planning worden gemaakt.

 

Technische systeemeisen
* Het opstellen van een Cameraplan (Cameraposities, zichtlijnen, openingshoeken, vast/beweegbaar etc.)
* Onderzoek naar de mogelijkheden van energievoorzieningen en signaaloverdracht.
* Het opstellen van de eisen t.a.v. de camera’s, de energievoorzieningen en de signaaloverdracht.
* Het opstellen van de eisen van het toezicht en de beeldregistratie.
* Het opstellen van de eisen t.a.v.  de toezichtruimte (ruimte en voorzieningen) en de informatieverwerking (informatiebeveiliging).

 

Eisen aan toezicht organisatie
* Het opstellen van de eisen t.a.v. de observanten en supervisors t.b.v. het toezicht en de informatieverwerking  (aantal, tijden, opleiding/diploma’s, geheimhouding etc.).
* Opstellen convenant (bijvoorbeeld bij PPS situatie)

 

Eisen t.a.v. operationeel proces
* Opstellen proces beschrijving (Functionarissen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, communicatielijnen, tijdschema’s, afspraken reactietijden, registraties, storingsmeldingen, rapportages etc.)

 

Eisen beheer en onderhoud
* Opstellen van eisen t.a.v. het Service Level en eventuele voorzieningen t.b.v. het monitoring en beheer.

 

Met bovengenoemde eisen kan een vrij nauwkeurige kostenramingen en planning worden opgesteld.
Daarbij houden we rekening met de inkoop / aanbestedingsprocedure.

 

Marktuitvraag

Wij schrijven Programma’s van Eisen en bestekken t.b.v. uw aanbestedingen en beoordelen inschrijvers en hun aanbiedingen.

Wordt besloten om over te gaan tot de invoering (aanschaf/lease/huur) van cameratoezicht dan kan VideoSys Consult u ondersteunen bij:

* Het schrijven van het technische Programma van Eisen (bestek).

* Het beantwoorden van de vragen naar aanleiding van het PvE (Nota van Inlichtingen).

* Het beoordelen van inschrijvers en hun inschrijvingen.

 

Realisatiefase

Wij zorgen voor project coördinatie, planning, aansturing montage en installatie, verzorgen van trainingen en projectbegeleiding.

In de realisatiefase van uw project kan VideoSys Consult u ondersteuning bieden aan de projectleiding.

 

Exploitatiefase

Toetsing of cameratoezicht als maatregel nog steeds voldoet aan het oorspronkelijke doel.

Evaluatie van cameratoezicht
* Veiligheidsanalyse: 1-meting (effectevaluatie/procesevaluatie)
* Aanbevelingen:
– Beoordeling effectiviteit bestaande techniek en organisatie op recente incidenten.
– Kosten/baten.
– Continueren/aanpassen/verbeteren/stoppen.